Тег: Вбивство

c576476-sheremet-48511

Князєв допускає помилки поліції в розслідуванні вбивства журналіста Шеремета

Глава Національної поліції Сергій Князєв не виключає помилки колег у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета. детальніше…

246558

Деканоїдзе визнала, що не знала деталей, які виявили журналісти у справі Шеремета

У фільмі “Вбивство Павла”, який відзняли журналісти виявилося багато важливих деталей злочину, як не дивно, вони були невідомі тогочасній главі Національної поліції України Хатіі Деканоїдзе.

детальніше…

77_03

Кремль просить Україну про допомогу

Слідчий комітет РФ просить Київ допомогти з допитом Марії Максакової, дружини убитого політика. детальніше…

77_03

У справі про вбивство Вороненкова з’явився ще один фігурант

У справі про вбивство екс-депутатa Держдуми РФ Денисa Вороненкова, вбитого в Києві, з’явився додатковим фігурант – водій Владислав Тіхонькін.  детальніше…

Ýêñ-äåïóòàò Ãîñäóìû Äåíèñ Âîðîíåíêî âî âðåìÿ ïîêàçà ôèëüìà "Íåìöîâ" ðåæèññåðà Âëàäèìèðà Êàðà-Ìóðçû, â Êèåâå, 27 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Екс-депутат Держдуми: наказ вбити Вороненкова віддав генерал ФСБ Феоктістов

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що наказ убити Дениса Вороненкова віддав генерал ФСБ Олег Феоктістов.

детальніше…

782

За 10 днів до вбивства захист Вороненкова повідомив ФСБ його адресу

Захист колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова за 10 днів до його вбивства повідомив правоохоронним органам Росії його адресу в Києві.

детальніше…

97200

Кілер, що вбив Вороненкова, на межі смерті

Кілер, який сьогодні в Києві убив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, перебуває в критичному стані.

детальніше…

24187215

Вбивць українського журналіста Шеремета шукають в зоні АТО

Поліцейські за рішенням суду отримали дані про телефонні розмови підозрюваних у вбивстві журналіста. детальніше…

294458_1

Південна Корея назвала організаторів вбивства брата Кім Чен Ина

У вбивстві брата Кім Чен Ина підозрюються чиновники Міністерства безпеки і МЗС КНДР. детальніше…

Знімок екрана 2017-02-20 о 02.40.52

Вбивство Кім Чен Нама (ВІДЕО)

Оприлюднений запис вбивства Кім Чен Нама з камер спостереження. детальніше…

Ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ íà ìåñòå âçðûâà ìàøèíû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò, íà óãëó óëèö Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî è Èâàíà Ôðàíêî íàïðîòèâ ðåñòîðàíà ÌêÄîíàëüäñ, â Êèåâå, 20 èþëÿ 2016 ã. Àâòîìîáèëü æóðíàëèñòà Ïàâëà Øåðåìåòà ïîäîðâàëñÿ â ðåçóëüòàòå ñðàáàòûâàíèÿ âçðûâíîãî óñòðîéñòâà. Îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook íàïèñàë ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Þðèé Ëóöåíêî.  ýòîò äåíü â Êèåâå óòðîì â ðåçóëüòàòå âçðûâà ìàøèíû ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò. Àâòîìîáèëü ïðèíàäëåæèò ðóêîâîäèòåëþ èçäàíèÿ "Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà" Åëåíå Ïðèòóëå, íî åå â ìàøèíå íå áûëî. Ïîëèöèÿ ïðåäâàðèòåëüíî êâàëèôèöèðóåò âçðûâ àâòîìîáèëÿ êàê óìûøëåííîå óáèéñòâî. Øåðåìåò ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò æèë â Êèåâå, ðàáîòàë â "Óêðàèíñêîé ïðàâäå", áûë âåäóùèì íà Ðàäèî "Âåñòè". Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

У “справі Шеремета” досі немає підозрюваних

У кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста, керівника “Української правди” Павла Шеремета підозрюваних ще немає, і повідомлення про підозру нікому не оголошувалось.

детальніше…

image

Вночі в столиці застрелили адвоката

В ніч на 21 січня у Дніпровському районі Києва на вул. Микільсько-Слобідська застрелили адвоката. детальніше…