Тег: Україна

24262267

Порошенко і Лукашенко проводять переговори в Києві

Сьогодні, 21 липня Президент Петро Порошенко проводить зустріч з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, який знаходиться в Україні з офіційним візитом. детальніше…

5___277_650x410

Музей історії поселення шведів на Херсонщині

У шведському місті Рума, що на острові Готланд, знаходиться музей історії поселення шведів на Херсонщині за період 1782-1929 років. детальніше…

komisiya_650x410

Столичні ВУЗи стали лідерами в рейтингу найкращих

Консолідований рейтинг українських вузів підсумовує загальні рейтингові місця навчальних закладів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” і “Вебометрікс”. детальніше…

12111

Україна очолила організацію економічного співробітництва

У четвер, 29 червня, українська сторона очолила Організацію чорноморського економічного співробітництва. детальніше…

1190788

Україна відстає від графіку імплементації угоди про асоціацію з ЄС

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Україна відстає від графіку імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. детальніше…

derzhdep_ssha_4

Держдеп США запропонував втричі скоротити фінансову допомогу Україні

Одна з цілей нового плану бюджету на наступний рік – поступове скорочення державного боргу США. детальніше…

34c91483cdc81070706685811205039009baf116

Встановлено рекордне зростання завантажень на YouTube з України

На конференції “Відео People 2017” в Києві організатори заявили про 90% зростанні завантаження нових відео на YouTube в Україні за рік. детальніше…

1475670828-5934

В лютому Україна скоротила споживання вугілля на 14%

Україна в лютому 2017 року скоротила споживання кам’яного вугілля порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 13,7%.

детальніше…

1484064533-5070

Україна – найменш щаслива країна в Європі

Україна опинилася на 132-му місці (між Ганою та Угандою) в рейтингу World Happiness Report 2017, ставши таким чином найнещасливішою країною Європи.

детальніше…

image_27_650x410

Україна та Євроюст об’єднаються в боротьбі з тероризмом – закон

Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції”, прийнятий Верховною Радою 8 лютого 2017. детальніше…

cde5de7ee62c1b6068eeeabdf3d7caed

Канада підтримала угоду про вільну торгівлю з Україною

Верхня палата федерального парламенту Канади абсолютною більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою у другому читанні. детальніше…

FILE Ëîñü íà òåððèòîðèè ëîñèíîé ôåðìû íà þãå Øâåöèè, â ïÿòíèöó, 14 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. Ñåé÷àñ íà ôåðìå 13 ãîëîâ æèâîòíûõ.  îêòÿáðå ó ñàìöîâ ïðîèñõîäÿò ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ â îðãàíèçìå - êîæà íà ðîãàõ îáëàçèò, æèâîòíûå âåäóò ñåáÿ äîñòàòî÷íî àãðåññèâíî, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ ðàçäåëÿòü ñàìöîâ â ðàçíûå çàãîíû. Èç-çà ýòîãî îíè î÷åíü ãðóñòÿò. Ôîòî Èðèíû ×åðåïèíñêîé / ÓÍÈÀÍ

В Україні на 25 років заборонили полювання на лосів

3 лютого набув чинності мораторій на полювання на лосів терміном 25 років.

детальніше…