Тег: Шеремет

павел(2)

Третя річниця вбивства Шеремета. Колеги Павла проведуть акцію пам’яті на місці трагедії

У суботу, 20 липня, виповнюється 3 роки з моменту вбивства Павла Шеремета. детальніше…

929BD29D-863C-4289-B4BB-A1151AFE7924_w1080_h608

Дружина журналіста Шеремета подала в суд на Луценка, звинувативши його в бездіяльності

Притула просить розслідувати вбивство журналіста, як терористичний акт. детальніше…

sheremet-gl-830x500

У справі про вбивство журналіста Шеремета досі немає підозрюваних

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство досі немає підозрюваних, на яких можна було б подати в суд. детальніше…

c576476-sheremet-48511

Князєв допускає помилки поліції в розслідуванні вбивства журналіста Шеремета

Глава Національної поліції Сергій Князєв не виключає помилки колег у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета. детальніше…

24187215

Вбивць українського журналіста Шеремета шукають в зоні АТО

Поліцейські за рішенням суду отримали дані про телефонні розмови підозрюваних у вбивстві журналіста. детальніше…

Ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ íà ìåñòå âçðûâà ìàøèíû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò, íà óãëó óëèö Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî è Èâàíà Ôðàíêî íàïðîòèâ ðåñòîðàíà ÌêÄîíàëüäñ, â Êèåâå, 20 èþëÿ 2016 ã. Àâòîìîáèëü æóðíàëèñòà Ïàâëà Øåðåìåòà ïîäîðâàëñÿ â ðåçóëüòàòå ñðàáàòûâàíèÿ âçðûâíîãî óñòðîéñòâà. Îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook íàïèñàë ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Þðèé Ëóöåíêî.  ýòîò äåíü â Êèåâå óòðîì â ðåçóëüòàòå âçðûâà ìàøèíû ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò. Àâòîìîáèëü ïðèíàäëåæèò ðóêîâîäèòåëþ èçäàíèÿ "Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà" Åëåíå Ïðèòóëå, íî åå â ìàøèíå íå áûëî. Ïîëèöèÿ ïðåäâàðèòåëüíî êâàëèôèöèðóåò âçðûâ àâòîìîáèëÿ êàê óìûøëåííîå óáèéñòâî. Øåðåìåò ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò æèë â Êèåâå, ðàáîòàë â "Óêðàèíñêîé ïðàâäå", áûë âåäóùèì íà Ðàäèî "Âåñòè". Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

У “справі Шеремета” досі немає підозрюваних

У кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста, керівника “Української правди” Павла Шеремета підозрюваних ще немає, і повідомлення про підозру нікому не оголошувалось.

детальніше…