Тег: САП

orig-15100788274443139ab6c55427e21c34f405cfa345

Суд зняв з сина Авакова електронний браслет і повернув закордонний паспорт

Скасування зобов’язання для сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра носити електронний браслет стеження не підлягає оскарженню. детальніше…

24312904

Парламентський контроль знищить антикорупційні органи в Україні – НАБУ

Спроби обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро матимуть незворотні наслідки для боротьби з корупцією в Україні. детальніше…

1489561940_9_181115

Судовий процес по відстороненню Насірова

Судовий процес по відстороненню голови Державної фіскальної служби Романа Насірова почнеться після 9 листопада. детальніше…

1493017499-4770

САП і НАБУ відмовились закрити справу Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро відмовилися закривати справу проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

детальніше…

662838

Головний антикорупційний прокурор назвав свою заробітну плату

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) Назар Холодницький назвав свою фактичну заробітну плату. детальніше…

4acb7398a58eb1e8de10e28386f47143-e1499331086916

САП через суд вимагатиме здачі паспортів одіозних депутатів

САП буде домагатися в суді застави і здачі паспортів для нардепів Полякова і Розенблата. детальніше…

maxresdefault

Холодницький анонсував ще одне подання на нардепа

Наступного тижня Генпрокуратура може внести на розгляд регламентного комітетму ВР ще одне подання на народного депутата.

детальніше…

1D926B4A-A388-4486-BA0F-D8D27A6D0EB4_w1023_r1_s

Захист Мартиненкa чекає продовження розслідування

Захист колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка очікує, що розслідування справи проти нього буде продовжено ще на два місяці. детальніше…

mg_8045-2

Антикорупційний прокурор Холодницький звинуватив НАБУ в піарі

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звинуватив свого колегу, директора Антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника в надмірному піарі і розголошенні таємниці слідства. детальніше…

Ýêñ-íàðîäíûé äåïóòàò Íèêîëàé Ìàðòûíåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîëîìåíñêîãî ðàéñóäà Êèåâà ïî èçáðàíèþ åìó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, 21 àïðåëÿ 2017 ã. Ñîëîìåíñêèé ðàéñóä ðàññìîòðèò õîäàòàéñòâî ïðîêóðîðîâ Ñïåöèàëèçèðîâàííîé àíòèêîððóïöèîííîé ïðîêóðàòóðû îá èçáðàíèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ Ìàðòûíåíêî, êîòîðûé ïîäîçðåâàåòñÿ â ñîçäàíèè ïðåñòóïíîé îðãàíèçàöèè è ïðèñâîåíèè èìóùåñòâà ïóòåì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì. ÑÀÏ òðåáóåò èçáðàíèÿ Ìàðòûíåíêî ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé 60 äíåé ñ àëüòåðíàòèâîé âíåñåíèÿ çàëîãà â 300 ìëí ãðí. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Суд знову відмовився арештувати Мартиненка

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду попередньої інстанції і вирішив не заарештовувати екс-нардепа Миколу Мартиненка.

детальніше…

963-595410d1ff6eb9d070fe4abc2db4621f_c880x480

САП: Мартиненко порушує зобов’язання

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у суді заявила клопотання про те, що екс-нардеп Микола Мартиненко порушує рішення суду першої інстанції в частині виконання зобов’язань.

детальніше…

32098-1_large

САП направила до суду обвинувальний акт проти заступника начальника відділу ГПУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, якого в грудні 2016 року затримали за підозрою в передачі хабара службовою особою.

детальніше…