Тег: обстріли

Ýìáëåìà Êðàñíîãî Êðåñòà íà ñàíèòàðíîé ìàøèíå íà òåððèòîðèè âîåííîãî ãîñïèòàëÿ â Êîíñòàíòèíîâêå (Äîíåöêàÿ îáëàñòü), 14 èþíÿ 2016 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Бойовики обстріляли представників Червоного хреста

Бойовики обстріляли співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста, коли ті роздавали продуктові та гігієнічні набори у населеному пункті Доломітне, непідконтрольному Україні.

детальніше…

Ïîâðåæäåííîå â ðåçóëüòàòå îáñòðåëîâ çäàíèå â Àâäååâêå (Äîíåöêîé îáëàñòè) 2 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ðîññèéñêèå âîéñêà è êîíòðîëèðóåìûå ÐÔ áîåâèêè íà Äîíáàññå ñ 29 ÿíâàðÿ íà÷àëè ìàññèðîâàííûå îáñòðåëû Àâäååâêè, èñïîëüçóÿ òÿæåëóþ àðòèëëåðèþ, ñèñòåìû "Ãðàä" è òàíêè. Ôîòî Äèâååâ Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Ситуація в зоні АТО залишається критичною

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції продовжує залишатися критичною.

детальніше…

1486025965-3274

Під час вчорашніх обстрілів в Авдіївці загинули двоє людей

Вчора під час обстрілів в Авдіївці загинули двоє людей: місцева жителька та співробітник ДСНС.

детальніше…

16388105_1680505258908808_4426663016477054775_n

Окупанти обстрілюють Мар’їнку

Начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики обстрілюють Мар’їнку, у місті горять будинки.

детальніше…

Ñíàðÿä â çîíå ïðîâåäåíèÿ ÀÒÎ â ïîñåëêå Øèðîêèíî (Äîíåöêàÿ îáëàñòü), 4 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Українські війська потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за ДАП

“Шахта Бутовка” та населені пункти Опитне і Піски потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за Донецький аеропорт.

детальніше…

Ñòðåëüáà èç 203 ìì ñàìîõîäíîé ïóøêè 2Ñ7 "Ïèîí" âî âðåìÿ ïðàêòè÷åñêîé ôàçû ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìàíäíî-øòàáíûõ ó÷åíèé "Ðóáåæ - 2016" íà ïîëèãîí "Äåâè÷êè" (Êèåâñêàÿ îáëàñòü), 21 îêòÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

У боях за Авдіївську промзону загинули троє військових

Внаслідок ворожих обстрілів і штурму Авдіївської промзони загинуло троє й поранено одного українського військового.

детальніше…

image

Генерал-майор: бойовики показують, що Маріуполь під загрозою

Постійні обстріли Широкиного бойовики використовують як тиск, щоб показати, що  Маріуполь знаходиться під загрозою. детальніше…

image

У Святвечір в зоні АТО поранено 2 військових

У передріздвяну добу російсько-окупаційні війська 21 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції на всіх напрямках. детальніше…

image

Авдіївка знову залишилась без води через обстріли бойовиків

В результаті перебиття лінії електропередач знову зупинилася Донецька фільтрувальна станція (ДФС), тому жителі Авдіївки залишилися без води. детальніше…

image

Біля ісламського центру у Цюриху сталася стрілянина

В результаті стрілянини в Цюріху в понеділок, 19 грудня, три людини отримали поранення, інцидент стався поруч з мусульманським центром. детальніше…

A Ukrainian soldier stands guard near an armored personnel carrier (APC) at a checkpoint outside the city of Slaviansk April 27, 2014. The leader of separatist rebels holding a group of international observers in the Ukrainian city of Slaviansk said he was scheduled on Sunday to meet a delegation of mediators who were on their way to negotiate the observers' release. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: MILITARY POLITICS CIVIL UNREST)

Бойовики обстріляли населені пункти

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил в зоні проведення АТО. детальніше…

image

Бойовики стріляють на всіх напрямках, але з меншою активністю

У середу проросійські війська продовжили вести вогонь по українських позиціях на всіх напрямках, щоправда дещо з меншою активністю. детальніше…