Тег: НАБУ

20106539_1388412931235470_2964068596287629796_n

НАБУ викликало на допит нардепа Мосійчука

Народний депутат України Ігор Мосійчук було викликано на допит в Національне антикорупційне бюро. детальніше…

2038327

НАБУ затримало директора Львівського бронетанкового заводу та його заступника

Директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченкa підозрюють в розкраданні державного майна. детальніше…

maxresdefault

У Раді пройде співбесіда з кандидатами в аудитори НАБУ

Звинувачення в затягуванні питання про розгляд кандидатури від Верховної Ради в незалежну комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро України є безпідставними. детальніше…

1000189332

В головному офісі Приватбанку проводять обшуки

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в головному офісі Приватбанку в Дніпрі.

детальніше…

1403705692-1226

НАБУ підозрює екс-заступника генпрокурора в причетності до офшорних махінацій

Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасим’юка в причетності до виведення коштів в офшори. детальніше…

unnamed-file285

Схеми розслідувань по корупції в транспортній сфері

Національне антикорупційне бюро опублікувало схеми розслідувань по корупції в транспортній сфері. детальніше…

1D926B4A-A388-4486-BA0F-D8D27A6D0EB4_w1023_r1_s

Захист Мартиненкa чекає продовження розслідування

Захист колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка очікує, що розслідування справи проти нього буде продовжено ще на два місяці. детальніше…

mg_8045-2

Антикорупційний прокурор Холодницький звинуватив НАБУ в піарі

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звинуватив свого колегу, директора Антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника в надмірному піарі і розголошенні таємниці слідства. детальніше…

new_image2_104

ГПУ розслідує справу проти першого заступника директора НАБУ

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

детальніше…

Ýêñ-íàðîäíûé äåïóòàò Íèêîëàé Ìàðòûíåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîëîìåíñêîãî ðàéñóäà Êèåâà ïî èçáðàíèþ åìó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, 21 àïðåëÿ 2017 ã. Ñîëîìåíñêèé ðàéñóä ðàññìîòðèò õîäàòàéñòâî ïðîêóðîðîâ Ñïåöèàëèçèðîâàííîé àíòèêîððóïöèîííîé ïðîêóðàòóðû îá èçáðàíèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ Ìàðòûíåíêî, êîòîðûé ïîäîçðåâàåòñÿ â ñîçäàíèè ïðåñòóïíîé îðãàíèçàöèè è ïðèñâîåíèè èìóùåñòâà ïóòåì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì. ÑÀÏ òðåáóåò èçáðàíèÿ Ìàðòûíåíêî ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé 60 äíåé ñ àëüòåðíàòèâîé âíåñåíèÿ çàëîãà â 300 ìëí ãðí. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

НАБУ розслідує три справи щодо Мартиненка

Національне антикорупційне бюро України розслідує три кримінальні провадження щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка.

детальніше…

mg_8045_2_7_650x410

Схеми розкрадання коштів “СхідГЗК” – НАБУ

Для розслідування справи про нанесення збитків державному підприємству “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” детективами Національного антикорупційного бюро було направлено 16 запитів в 8 країн про міжнародну правову допомогу. детальніше…

963-595410d1ff6eb9d070fe4abc2db4621f_c880x480

НАБУ намагається вручити Мартиненку підозру

Детективи НАБУ півдня намагаються вручити екс-депутату Миколі Мартиненку підозру.

детальніше…