Тег: Мінсоцполітики

f0c2ae2--81119

Міністр, який радив українцям менше їсти за місяць отримав 67,5 тсч грн

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви за грудень склала 67,5 тис. гривні, а його заступників – від 55,8 тис. детальніше…

46_main_new.1498208403

Стало відомо коли середня зарплатня виросте до 10 тсч грн

Середня заробітна плата українців може досягти 10 тисяч гривень вже до осені поточного року. детальніше…

57a03e0c0ad68

У Кабміні розповіли, як отримати гроші через монетизацію субсидій

Для отримання готівки громадяни, які мають зекономлені під час опалювального сезону субсидії, повинні звернутися до місцевого управління соцзахисту населення із відповідною заявою. детальніше…

crop

В Україні пенсійна система завалиться за 3-4 роки, – міністр

Пенсійна система України без реформ розвалиться протягом 3-4 років. детальніше…

Æåíùèíû - âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âî âðåìÿ Âñåóêðàèíñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Âñåì ìèðîì», ïðèóðî÷åííîé êî Äíþ îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êèåâå, â ñðåäó, 27 îêòÿáðÿ 2010 ã. Öåëü àêöèè - ñáîð ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè êàðäèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

Кабмін підвищив одноразові виплати ветеранам війни

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити виплати разової грошової допомоги ветеранам Другої світової війни у середньому на 26%.

детальніше…

Ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Àíäðåé Ðåâà âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, â Êèåâå, 11 ÿíâàðÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

В 2018 році можуть провести перепис населення

Міністр соціальної політики Андрій Рева пропонує уряду перенести всеукраїнський перепис населення на грудень 2018 року з 2020 року, як це передбачено постановою уряду.

детальніше…

image

Віктора Іванкевича призначили держсекретарем Мінсоцполітики

Кабінет міністрів призначив Віктора Іванкевича держсекретарем Міністерства соціальної політики. детальніше…