Тег: Гройсман

DSC_0007

Роман Семенуха: “Правда полягає в тому, що зараз держава не в змозі суттєво підняти пенсії”

“Фактор” публікує другу частину інтерв’ю з народним депутатом фракції “Самопоміч” Романом Семенухою. В ній мова піде про пенсійну реформу.  

детальніше…

img_3372_g

Державні підприємства продаватимуть через ProZorro

Українські державні компанії продаватимуть через систему державних закупівель ProZorro. детальніше…

67_main_ukr

Гройсман обіцяє фінансувати програму “Доступні ліки” і в наступні роки

Урядова програма “Доступні ліки”, яка розпочалася 1 квітня 2017 року і передбачає забезпечення необхідними ліками хворих на діабет, астму та серцево-судинні захворювання, буде фінансуватися в повному обсязі в цьому і наступних роках. детальніше…

image

Гройсмана не цікавить президентська посада

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не збирається балотуватись на президентських виборах 2019 року.

детальніше…

142975

Кабмін вивчить структуру платежів за газ

Кабмін вивчить структуру платежів за газ після введення абонентської плати за його розподіл і можливо звернеться до Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

детальніше…

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ âñòðå÷è ñî ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè ÊÏÈ, â Êèåâå, 23 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Кабмін хоче створити Службу фінансових розслідувань

Кабінет міністрів має намір створити Службу фінансових розслідувань.

детальніше…

2(1383)

Насірова тимчасово замінить його заступник

Заступник Насірова Мирослав Продан займе посаду голови Державної фіскальної служби на час розслідування.

детальніше…

16522400_1437773419569017_2056811257_o

Віталій Купрій: “У мене немає сумнівів, що диплом Гройсмана куплений”

У другій частині ексклюзивного інтерв’ю для “Фактора” народний депутат Віталій Купрій розповів про внутрішю кухню партії “Укроп”, роль Ігоря Коломойського, перспективи дочасних виборів та про те,  чому він вважає роботу уряду Володимира Гройсмана незадовільною.

детальніше…

143168

Відкрито кримінальну справу за торгівлю посадами керівниками Держгеокадастру

Солом’янське управління поліції Головного управління Нацполіції Києва відкрило кримінальне провадження щодо протиправного звільнення співробітників Держгеокадастру колишнім керівником Максимом Мартинюком і нинішнім в.о. Голови Держгеокадастру Олегом Цвяхом.

детальніше…

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 14 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

На розвиток української культури в 2017 році буде виділено понад 3 мільярди

Володимир Гройсман заявив, що у державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд грн.

детальніше…

1461659534-5332

У меморандумі з МВФ немає зобов’язань про підвищення пенсійного віку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не варто спекулювати на темі траншу МВФ, особливо в частині ймовірності підвищення чи не підвищення пенсійного віку.

детальніше…

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà ïî îáñóæäåíèþ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ðàçäåë III "Ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà" ïðîåêòà Ñðåäíåñðî÷íîãî ïëàíà ïðèîðèòåòíûõ äåéñòâèé ïðàâèòåëüñòâà äî 2020 ãîäà, â Êèåâå, 31 ÿíâàðÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Гройсман назвав “вугільну блокаду” злочином

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що блокада торгівлі з представниками окупованих територій є злочином і веде до підриву національної економіки. 

детальніше…