Тег: е-прописка

Ïðåçåíòàöèÿ ñèñòåìû áèîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â àýðîïîðòó "Áîðèñïîëü" (Êèåâñêàÿ îáë.), â ñðåäó, 18 ôåâðàëÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü â àýðîïîðòó "Áîðèñïîëü" ïðåçåíòîâàëè ñèñòåìó áèîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïîãðàíè÷íèêè áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêó ïàñïîðòíûõ äîêóìåíòîâ. Ôîòî Âèêòîðà Áîðèñîâà / ÓÍÈÀÍ

В Україні з’явиться електронна прописка

Наразі в Україні працюють над електронною пропискою, яка з’явиться в додатку “Дія”. детальніше…