Тег: е-декларації

5959edcc00ff7

НАБУ затримало прокурора Суса

В аеропорту “Бориспіль” детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. 

детальніше…

Скриншот 2017-07-18 19.04.06

Мальдіви, Tiffany, Moët і 0 грн задекларованих доходів. Лайфстайл депутата БПП

Депутат Києво-Святошинської районної ради від БПП Олександр Паламарчук, згідно декларації, не має офіційних доходів. Проте це абсолютно не заважає йому вести розкішне життя: відпочивати на Мальдівах, дарувати подрузі дорогі ювелірні прикраси та споживати елітний алкоголь.

детальніше…

1366363411_2355

Клан Пацканів. Скромні доходи – нескромні витрати

В українській політиці сімейні династії – зовсім не рідкість. Брати Ющенки, Балоги, Добкіни, Клюєви, родини Януковича і Порошенка… цей список можна продовжувати. Сім’я нардепа БПП Валерія Пацкана виглядає тьмяніше на цьому фоні, однак, проаналізувавши їх декларації, ми зрозуміли, що вона більш ніж варта уваги. 

детальніше…

12_main

3 млн готівкою, 2,7 млн витрат та новий “Ягуар”. Загадкові статки голови київської облради

Однією з основних вимог Майдану був запуск соціальних ліфтів та прихід до влади молодих політиків, так званих “нових облич”. Голові київської облради Ганні Стариковій всього 31 рік. Однак наврядчи українці хотіли бачити серед чиновників високого рангу таких, як вона. Представниця ВО “Батьківщина” витрачає та зберігає величезні суми, декларуючи у вигляді доходів лише заробітну платню.

детальніше…

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Антикорупційне агентство перевірить декларації суддів

Національне агентство по запобіганню корупції перевірить декларації 18 посадових осіб, серед яких – вісім суддів Вищого спеціалізованого суду, суддя Одеського районного суду і член Вищої ради правосуддя. детальніше…

659962

Декларація Льовочкіна: 5 млн позичив у мами

Депутат фракції “Опозиційний блок” Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік. 5 мільйонів гривень він позичив у своєї матері Євгенії. 

детальніше…

Ìèíèñòð èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Þðèé Ñòåöü âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè "Îò÷åò äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè çà àïðåëü 2015 ãîäà" â Êèåâå, 5 ìàÿ 2015 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Декларація Стеця: 3 квартири, маєток і 2 земельні ділянки

Міністр інформаційної політики Юрій Стець в електронній декларації про своє майно і доходи за 2016 рік задекларував 3 квартири, житловий будинок, 2 земельні ділянки в Києві та 3 автомобілі.

детальніше…

11147809049790

Голова НАЗК за рік заробила понад 1,3 мільйона

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заробила понад 1,3 млн гривень за минулий рік. 

детальніше…

im578x383-stop-corrupts_youtube

Блог Ігора Мегери. Коли нарешті розженуть НАЗК?

З огляду на останні події, вже пора ставити конкретне питання: коли нарешті розженуть НАЗК?

детальніше…

site_53623_13_52

24-річний син вінницького депутата зберігає 6 млн готівкою

Молодість – ніколи не стояла на заваді для українських чиновників на шляху до збагачення. Особливо якщо твій батько депутат. 24-річний вінницький чиновник задекларував 6 млн готівкою. Непогано для людини, яка нещодавно завершила навчання і немає нічого спільного з бізнесом.

детальніше…

unnamed-f5d59c0f6371ecc71afd5d201997d9ee

Сайт е-декларацій не працює тиждень

Сайт е-декларацій не працює тиждень. Представник НАЗК вважає ситуацію вибухонебезпечною. 

детальніше…

de

Рада зобов’язала антикорупціонерів подавати е-декларації

Верховна Рада проголосувала за законопроект, який уточнює коло осіб, зобов’язаних подавати електронні декларації, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. детальніше…