Тег: ДІЯ

67_big-720x370

Українці не можуть використовувати е-паспорт для виїзду за кордон

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про те, що виїзд за кордон із 1 червня доступний за електронним паспортом у мобільному додатку “Дія”. детальніше…

Ïðåçåíòàöèÿ ñèñòåìû áèîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â àýðîïîðòó "Áîðèñïîëü" (Êèåâñêàÿ îáë.), â ñðåäó, 18 ôåâðàëÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü â àýðîïîðòó "Áîðèñïîëü" ïðåçåíòîâàëè ñèñòåìó áèîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïîãðàíè÷íèêè áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêó ïàñïîðòíûõ äîêóìåíòîâ. Ôîòî Âèêòîðà Áîðèñîâà / ÓÍÈÀÍ

В Україні з’явиться електронна прописка

Наразі в Україні працюють над електронною пропискою, яка з’явиться в додатку “Дія”. детальніше…

1271839

Як перевірити достовірність цифрового паспорта у застосунку “Дія”

Для перевірки достовірності паспорта необхідно звірити дату і час останнього оновлення застосунку, що відображається під електронним документом, з поточною. детальніше…

дія

Додаток “Дія” вже встановили 3 мільйони українців

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток для документів і державних послуг “Дія” завантажили вже 3 мільйони разів. детальніше…

1000_545_1581078967-7098

Третяк: Україна десята в світі за рівнем запровадження цифрових водійських документів

Бренд і концепцію додатку “Дія” було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. детальніше…

23ИФВ

“Держава в смартфоні”: Стати підприємцем відтепер можна за 10 хвилин

Президент Зеленський повідомив про те, що на запущеному Міністерством цифрової трансформації порталі “Дія” вже доступні онлайн 27 публічних послуг. детальніше…

допілрром

“Дія”: Е-паспорт матиме таку саму юридичну силу, що і традиційний

Цифровий паспорт, який можна буде отримати в додатку “Дія”, матиме таку саму юридичну силу, як і паперові паспорти та ID-картки. детальніше…

40_main (1)

Додаток “Дія” вже завантажили понад 1,5 мільйона українців

Мобільний додаток державних послуг “Дія” на сьогодні завантажили понад 1,5 мільйона українців, з яких 1,2 мільйона авторизувалися і подали запити на електронні посвідчення водія та технічні паспорти. детальніше…

2466494

“Дія” випередила “TikTok” в App Store: додаток вже завантажили мільйон українців

За чотири доби додаток “Дія” завантажили понад 1 мільйон українців, з яких майже половина отримали водійські посвідчення онлайн. детальніше…

40_main

Чому не працює водійське посвідчення у “Дії”

Після того, як мільйони українців отримали доступ до мобільного застосунку “Дія”, у деяких із них виникли проблеми із завантаженням своїх цифрових документів. детальніше…

e-prava-i-tekhpasport

Дату релізу “держави в смартфоні” перенесли

Реліз мобільного додатку “Дія”, за допомогою якого низка державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, перенесли на тиждень. детальніше…