Тег: Авдіївка

540x401

У Авдіївці загинув воїн 25-ї бригади Андрій Борисенко

Андрій загинув від кулі снайпера-терориста.

детальніше…

630_360_1444911257-6860

В Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію

У Донецькій області почали будівництво газопроводу для жителів Авдіївки, вартість якого складе 59 млн грн. детальніше…

1457682401_198043

Атака на Авдіївку

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати Авдіївку.
детальніше…

1486456162-4681

В Авдіївці відновлено теплопостачання

Теплопостачання у прифронтовому місті Авдіївка, де проживає близько 22 тис. осіб, відновлено.

детальніше…

The desk of a member of the Eruopean Parliament is seen during European Commission First Vice-President Frans Timmermans' address to the European Parliament in Strasbourg, France during a debate on proposals to strengthen the EU border agency Frontex and set up a new European Border and Coastguard Agency, December 15, 2015.   REUTERS/Vincent Kessler

Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці

Європарламент наступного тижня розгляне загострення ситуації у Авдіївці Донецької області.

детальніше…

Ïîâðåæäåííîå â ðåçóëüòàòå îáñòðåëîâ çäàíèå â Àâäååâêå (Äîíåöêîé îáëàñòè) 3 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ðîññèéñêèå âîéñêà è êîíòðîëèðóåìûå ÐÔ áîåâèêè íà Äîíáàññå ñ 29 ÿíâàðÿ íà÷àëè ìàññèðîâàííûå îáñòðåëû Àâäååâêè, èñïîëüçóÿ òÿæåëóþ àðòèëëåðèþ, ñèñòåìû "Ãðàä" è òàíêè. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

В Авдіївці зберігається режим тиші – ОБСЄ

В обстріляній бойовиками Авдіївці нині зберігається режим тиші, розпочалися відновлювальні роботи. 

детальніше…

1486108112-5671

Із Авдіївки евакуйовано 244 людини

Із Авдіївки з початку загострення ситуації евакуйовано 244 людини, з них 114 дітей.

детальніше…

1486025965-3274

Під час вчорашніх обстрілів в Авдіївці загинули двоє людей

Вчора під час обстрілів в Авдіївці загинули двоє людей: місцева жителька та співробітник ДСНС.

детальніше…

1485940970-6604

Електропостачання Авдіївки не вдається відновити через обстріли

Ремонтна бригада через обстріли не може вийти в район пошкодження лінії електропередачі, що забезпечує електропостачання Авдіївки.

детальніше…

1837728

ПАРЄ закликала сепаратистів припинити наступ на Авдіївку

Доповідачі ПАРЄ у справах України Хорді Шукла (Іспанія) та Аксель Фішер (Німеччина) закликали проросійських сепаратистів негайно припинити наступ на українське місто Авдіївку.

детальніше…

1485871987-8597

Російська сторона надала гарантії припинення вогню в Авдіївці

Російська сторона надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.

детальніше…

Ïîñëåäñòâèÿ àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà â Àâäååâêå (Äîíåöêàÿ îáë.), âî âòîðíèê, 9 äåêàáðÿ 2014 ã. Àâäååâêà 8 äåêàáðÿ ïîïàëà ïîä ìîùíûé àðòîáñòðåë áîåâèêîâ. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

В Авдіївці є вода і газ

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці немає паніки, в місті є вода і газ.

детальніше…