Тег: АТО

cpzhzncviaqrnci

Російське командування конфісковує паспорти у найманців на Донбасі

Також вилучаються документи, які можуть видати присутність громадян РФ на Сході України. детальніше…

0638

“Правий сектор” прибув на Донбас для проведення зачисток – російські ЗМІ

Російські ЗМІ, підконтрольні Кремлю, вкотре осоромилися через інформаційний вкид про бійців “Правого сектору”. детальніше…

19390666_1601658333178300_4279586692152678498_o

Штаб АТО: Двох військових поранено

За минулу добу двоє українських військових були поранені. детальніше…

____15556_650x410

Бойовики обстріляли з “Градів” позиції ЗСУ

У штабі повідомили про обстріли в південних і східних передмістях Авдіївки. детальніше…

1457682401_198043

Атака на Авдіївку

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати Авдіївку.
детальніше…

3fe64d7-n-2904-21224587

CБУ виявила склад з боєприпасами в районі АТО

Співробітники СБУ виявили велике сховище боєприпасів в районі проведення антитерористичної операції.

детальніше…

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÂÐÓ Èðèíà Ãåðàùåíêî âî âðåìÿ Ïåðâîãî ìåæäóíàðîäíîãî óêðàèíñêîãî ôîðóìà Øåëêîâîãî ïóòè "Ukraine Silk Road Forum 2016" â Êèåâå, 7 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ñàëî Âèòàëèé / ÓÍÈÀÍ

На сьогодні зниклими безвісти вважаються 483 атошника

Згідно зі списками Служби безпеки України, зниклими безвісти залишаються 483 українських воїна. детальніше…

43_main

Більше 10 тисяч киян-атошників не отримали землю, – волонтер

В Україні всі учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки.
детальніше…

Ïîâðåæäåííîå â ðåçóëüòàòå îáñòðåëîâ çäàíèå â Àâäååâêå (Äîíåöêîé îáëàñòè) 2 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ðîññèéñêèå âîéñêà è êîíòðîëèðóåìûå ÐÔ áîåâèêè íà Äîíáàññå ñ 29 ÿíâàðÿ íà÷àëè ìàññèðîâàííûå îáñòðåëû Àâäååâêè, èñïîëüçóÿ òÿæåëóþ àðòèëëåðèþ, ñèñòåìû "Ãðàä" è òàíêè. Ôîòî Äèâååâ Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Ситуація в зоні АТО залишається критичною

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції продовжує залишатися критичною.

детальніше…

630_400_1486030672-5111

Ветерани АТО перекрили залізничний переїзд поблизу Бахмута

Ветерани АТО і активісти блокади Донбасу перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут.

детальніше…

630_400_1485961091-1546

Росіяни обстріляли український транспортний літак

Сьогодні під час тренувального польоту у морській економічній зоні України український транспортний літак був обстріляний росіянами .
детальніше…

Âîåííîñëóæàùèå â çîíå ïðîâåäåíèÿ ÀÒÎ â Äîíåöêîé îáëàñòè, 31 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Бойовики на Донбасі 60 разів обстріляли позиції сил АТО

Російсько-окупаційні війська на Донбасі минулої доби 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

детальніше…