Актуально

1486841595-3387

В Австрії з’явився двійник Гітлера

В австрійському місті Браунау-на-Інні, де народився Адольф Гітлер, розшукують двійника диктатора, якого бачили там кілька разів.

детальніше…

630_400_1486907935-5227

Обрано нового президента Німеччини

Новим президентом Німеччини у неділю, 12 лютого, обраний 61-річний екс-міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

детальніше…

1478264818-3407 (1)

П’яний депутат скоїв ДТП на Черкащині. Подробиці

Депутат Черкаської обласної ради від Партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко збив людину, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

детальніше…

1486805765-7804

Учасники блокади перекрили дорогу Ясинувата – Костянтинівка

Учасники блокади окупованих територій перекрили основну торгову магістраль на напрямку Ясинувата – Костянтинівка на ділянці поблизу станції Фенольна.

детальніше…

Íà÷àëüíèê Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà îáîðîíû ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãåííàäèé Âîðîáüåâ âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè 20-ãî âûïóñêà âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ îïåðàòèâíî-ñòðàòåãè÷åñêîãî è îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîãî óðîâíåé ïîäãîòîâêè â Íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå îáîðîíû Óêðàèíû èìåíè Èâàíà ×åðíÿõîâñêîãî â Êèåâå, 18 èþíÿ 2016 ã. Òîðæåñòâåííûé âûïóñê ñîñòîÿëñÿ â Äåíü óíèâåðñèòåòà - 18 èþíÿ 2016 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 102 ãîäà ñî äíÿ ôîðìèðîâàíèÿ àðòèëëåðèéñêîãî ó÷èëèùà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ñåé÷àñ ðàñïîëîæåí Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò îáîðîíû. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Помер генерал-полковник Геннадій Воробйов

Ректор Національного університету оборони України, генерал-полковник Геннадій Воробйов помер сьогодні на робочому місці.

детальніше…

c9a8a2c-onischenko--1-

“Пленки Онищенко”. Часть вторая

Александр Онищенко выдержал солидную паузу перед публикацией новой записи из серии своих пленок. Вторая часть оказалась даже интереснее первой, сделав явными противоречия между командами Порошенко и Яценюка и приоткрыв роль Ахметова в “урегулировании” ситуации. Журналисты “Фактора” собрали самые важные тезисы и цитаты разговора Онищенко с новым переговорщиком от власти, олигархом Николаем Мартыненко.    детальніше…

1453461007-6826-sud-sudya-femida-tutby

Ситник вірить у створення Антикорупційного суду до кінця року

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що в разі наявності політичної волі Антикорупційний суд буде створено до кінця цього року.

детальніше…

The desk of a member of the Eruopean Parliament is seen during European Commission First Vice-President Frans Timmermans' address to the European Parliament in Strasbourg, France during a debate on proposals to strengthen the EU border agency Frontex and set up a new European Border and Coastguard Agency, December 15, 2015.   REUTERS/Vincent Kessler

Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці

Європарламент наступного тижня розгляне загострення ситуації у Авдіївці Донецької області.

детальніше…

Áàçèñíûé ñêëàä óãëÿ (ÁÑÓ) íà òåððèòîðèè ÎÀÎ «Çàïîðîæñòàëü» â ïÿòíèöó, 7 äåêàáðÿ 2012 ã.  ýòîò äåíü ÎÀÎ «Çàïîðîæñòàëü» ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ áàçèñíûé ñêëàä óãëÿ ñòîèìîñòüþ 350 ìëí ãðí. Ñîçäàíèå ÁÑÓ - çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ, ðåàëèçóåìîãî êîìáèíàòîì ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ êîìïëåêñà óñòàíîâêè ïî âäóâàíèþ ïûëåóãîëüíîãî òîïëèâà â äîìåííîì ïðîèçâîäñòâå - ïðîåêòà ÏÓÒ. Ìîùíîñòè ñêëàäà ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü òðàíñïîðòèðîâêó 1000 ò óãëÿ â ÷àñ è ðåàëèçîâàòü íà ïðåäïðèÿòèè â ïîëíîì îáúåìå òåõíîëîãèþ äîìåííîãî ïðîèçâîäñòâà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà.  Ïî èíôîðìàöèè ãåíäèðåêòîðà ìåòêîìáèíàòà, òåõíîëîãèÿ âäóâàíèÿ ÏÓÒ íà êîìáèíàòå, êðîìå ïîëíîãî îòêàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â äîìåííîì ïðîèçâîäñòâå, ïîçâîëÿåò òàêæå ñíèçèòü ðàñõîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîêñà ñ 495 äî 376 êã ïðè âûïëàâêå îäíîé òîííû ÷óãóíà è òàêèì îáðàçîì óìåíüøèòü ñåáåñòîèìîñòü âûïëàâêè òîííû ÷óãóíà íà 50 äîëë. (èëè íà 15%). Ñíèæåíèå ðàñõîäà êîêñà òàêæå ïîçâîëÿåò êîìáèíàòó óìåíüøèòü âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â àòìîñôåðó íà 300 òûñ. ò/ãîä (â ïåðåñ÷åòå íà ÑÎ2). Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ÏÓÒ áûëà íà÷àòà íà "Çàïîðîæñòàëè" â ïåðâîì êâàðòàëå 2008 ãîäà. Îáúåì èíâåñòèöèé â ïðîåêò ÏÓÒ, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî áàçèñíîãî ñêëàäà óãëÿ (ÁÑÓ) ñîñòàâèë, ïî äàííûì ìåòêîìáèíàòà, 1 ìëðä ãðí. Áàçèñíûé ñêëàä óãëÿ - ÷àñòü êîìïëåêñà óñòàíîâêè ÏÓÒ, ðàáîòà êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå íåïðåðûâíîñòè ïðîöåññà íàêîïëåíèÿ è ñìåøèâàíèÿ óãëåé ðàçëè÷íûõ ìàðîê è èõ òðàíñïîðòèðîâêè â äîìåííûé öåõ ñ öåëüþ ïðèãîòîâëåíèÿ ïûëåóãîëüíîãî òîïëèâà. ÎÀÎ «Çàïîðîæñòàëü» çàíèìàåò ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå íà ðûíêàõ ñåðåáðÿíêè, õîëîäíîêàòàíûõ ëèñòîâ, òîíêîëèñòîâîãî ïðîêàòà, æåñòè ÷åðíîé, æåñòè áåëîé, ëåíòû ñòàëüíîé õîëîäíîêàòàíîé, ãíóòûõ ïðîôèëåé ñòàëüíûõ è çàìêíóòûõ õîëîäíîãíóòûõ ïðîôèëåé. 30 èþëÿ 2012 ã. Metinvest B.V., ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ îäíîèìåííîé ìåæäóíàðîäíîé âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé ãðóïïû «Ìåòèíâåñò», âûêóïèëà ó áèçíåñ-ãðóïïû «Èíäóñòðèàë» êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé êîìáèíàòà «Çàïîðîæñòàëü».  ðåçóëüòàòå äâóõ ýòàïîâ ñäåëêè «Ìåòèíâåñò» âìåñòå ñ ãðóïïîé èíâåñòîðîâ ñòàë ñîáñòâåííèêîì 50,0032% àêöèé êîìáèíàòà «Çàïîðîæñòàëü» (â òîì ÷èñëå ó «Ìåòèíâåñòà» - 49,032%, ó ãðóïïû èíâåñòîðîâ - 1%), à òàêæå ðàíåå ïðèíàäëåæàùèõ ãðóïïå «Èíäóñòðèàë» àêöèé â öåëîì ðÿäå äðóãèõ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ïðèëåïû / ÓÍÈÀÍ

Депутат: Міненерговугілля торгує з окупантами, які заборгували за електрику 25 мільярдів

Народний депутат, голова політради партії УКРОП Тарас Батенко заявив, що окуповані райони Донецької та Луганської областей заборгували за електроенергію, яку вони отримують з України, близько 25 мільярдів гривень. 

детальніше…

Äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû Àðòåì Ñûòíèê âî âðåìÿ öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ Ìåìîðàíäóìà î ñîòðóäíè÷åñòâå è îáìåíå èíôîðìàöèåé ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè, Íàöèîíàëüíûì àíòèêîððóïöèîííûì áþðî è Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë ñ öåëüþ êîíñîëèäàöèè óñèëèé â ÷àñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ, âûÿâëåíèÿ, ïðåñå÷åíèÿ, ðàññëåäîâàíèÿ è ðàñêðûòèÿ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, â Êèåâå, 27 èþëÿ 2015 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

НАБУ розслідує корупційні справи на 83 мільярди гривень

Національне антикорупційне бюро України розслідує 264 провадження, де сукупний предмет злочину становить майже 83 млрд гривень.

детальніше…

16522400_1437773419569017_2056811257_o

Віталій Купрій: “Доки Порошенко буде на посаді, суспільство буде страждати від корупції”

Тема корупції на жаль нині є головною в українській політиці. Дане питання піднімає майже кожен, проте мало хто веде дієву антикорупційну роботу. “Фактор” публікує першу частину інтерв’ю з депутатом Верховної Ради Віталієм Купрієм, який постійно судиться з державними чиновниками і публікує факти зловживань. Мова піде про корупцію в “Укрзалізниці”, в Дніпропетровській ОДА та про шляхи виходу з цієї плачевної ситуації…   

детальніше…

Smoke rises from airstrikes on Guzhe village, northern Aleppo countryside, Syria October 17, 2016. REUTERS/Khalil Ashawi

Авіація РФ вбила трьох турецьких військових

Троє турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації в районі сирійського міста Ель-Баб.

детальніше…

Страница 225 из 303« Первая...223224225226227...Последняя »