Війна

Æåíùèíû - âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âî âðåìÿ Âñåóêðàèíñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Âñåì ìèðîì», ïðèóðî÷åííîé êî Äíþ îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â Êèåâå, â ñðåäó, 27 îêòÿáðÿ 2010 ã. Öåëü àêöèè - ñáîð ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè êàðäèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

Кабмін підвищив одноразові виплати ветеранам війни

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити виплати разової грошової допомоги ветеранам Другої світової війни у середньому на 26%.

детальніше…

125059

Бойовики досі утримують 121 заручника

Терористи незаконно тримають в заручниках 121 заручника на окупованій частині Донбасу.

детальніше…

ato_007_2_650x410

Попри рішення Генштабу 18-річні бійці відмовилися покидати лінію фронту

Молоді українські воїни віком до 20 років відмовилися виконати розпорядження Генштабу залишити зону “АТО”. детальніше…

684x384_361345

У Балаклії знищено 70% боєприпасів

На збройних складах в Балаклії пожежею знищено 70% боєприпасів.

детальніше…

Ïðåäñåäàòåëü ÂÐ Óêðàèíû, è.î. ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ îôèöåðàìè ÂÑ Óêðàèíû, êîòîðûå ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ íà òåððèòîðèè Êðûìà, â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 28 ìàðòà 2014 ã.  ýòîò äåíü Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ âñòðåòèëñÿ ñ îôèöåðàìè ÂÑ Óêðàèíû, êîòîðûå ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ íà òåððèòîðèè Êðûìà. Ôîòî Àíàñòàñèè Ñèðîòêèíîé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Держава заблокує всі авто і залізничні шляхи до окупантів

З 13:00 години середи всі авто і залізничні шляхи до ОРДЛО будуть заблоковані.

детальніше…

1457682401_198043

Атака на Авдіївку

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати Авдіївку.
детальніше…

3fe64d7-n-2904-21224587

CБУ виявила склад з боєприпасами в районі АТО

Співробітники СБУ виявили велике сховище боєприпасів в районі проведення антитерористичної операції.

детальніше…

6c94a30-screenshot-4

Названо виконавців теракту у Волновасі

Служба безпеки України і Генпрокуратура України встановила осіб, причетних до теракту у Волновасі 13 січня 2015 року.

детальніше…

1486456162-4681

В Авдіївці відновлено теплопостачання

Теплопостачання у прифронтовому місті Авдіївка, де проживає близько 22 тис. осіб, відновлено.

детальніше…

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÂÐÓ Èðèíà Ãåðàùåíêî âî âðåìÿ Ïåðâîãî ìåæäóíàðîäíîãî óêðàèíñêîãî ôîðóìà Øåëêîâîãî ïóòè "Ukraine Silk Road Forum 2016" â Êèåâå, 7 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ñàëî Âèòàëèé / ÓÍÈÀÍ

На сьогодні зниклими безвісти вважаються 483 атошника

Згідно зі списками Служби безпеки України, зниклими безвісти залишаються 483 українських воїна. детальніше…

blokada-dnr2-2

Тітушки Ахметова напали на учасників блокади

Учасники блокади на Донбасі заявляють про напад на них групи “тітушок” олігархів Ріната Ахметова ті Віктора Нусенкіса. 

детальніше…

1416487157-9998

Рубану скасували дозвіл на в’їзд до окупованих територій

Керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану СБУ скасувала пропуск на в’їзд на окуповані території Донецької і Луганської областей і заборонили перевозити полонених. детальніше…

Страница 5 из 17« Первая...34567...Последняя »