Війна

1452971308-9463

10 бойовиків загинуло від “дружнього вогню”

Бойовики обстріляли власні позиції на Донеччині, в результаті чого 10 осіб ліквідовано, ще двоє отримали поранення.

детальніше…

1482395798-1266

На Сумщині через пожежу загинули двоє солдат

У Глухові, на Сумщині, внаслідок пожежі у військовій частині 52-ї бригади загинуло двоє солдат.

детальніше…

16700513_1800779083581238_1531663707286892339_o

Спецназ МВС оточив блокпост блокади Донбасу і готується до штурму 

Так, сьогодні на сторінці в соціальній мережі Facebook написали активісти блокади. Вони повідомили, що вже зайняли бойові позиції і готуються відбити штурм. детальніше…

88445_650x410

Активізація Росії біля кримського кордону. Зафіксовано гелікоптери і переміщення військових

Поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом прикордонники зафіксували підвищення активності терористичних військ РФ. детальніше…

43_main

Більше 10 тисяч киян-атошників не отримали землю, – волонтер

В Україні всі учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки.
детальніше…

1487247653-2800-blokada-donbassa-budet-prodoljatsya-otmetili-v-shtabe

Учасники блокади: МВС готує силовий розгін

Учасники блокади окупованого Донбасу заявили про намір силового розгону акції Міністерством внутрішніх справ.

детальніше…

1486993189-6291

Затримано 67-річного бойовика, який знущався над полоненими

Військова прокуратура і СБУ 10 лютого затримали у місті Слов’янськ  Донецької області 67-річного бойовика, який входив до складу терористичної організації “ДНР” та знущався над полоненими.

детальніше…

1486456162-4508

Українські військові захопили нові позиції

39-й батальйон майже впритул підійшов до стратегічної дороги, що веде в окуповану Ясинувату.

детальніше…

1486805765-7804

Учасники блокади перекрили дорогу Ясинувата – Костянтинівка

Учасники блокади окупованих територій перекрили основну торгову магістраль на напрямку Ясинувата – Костянтинівка на ділянці поблизу станції Фенольна.

детальніше…

The desk of a member of the Eruopean Parliament is seen during European Commission First Vice-President Frans Timmermans' address to the European Parliament in Strasbourg, France during a debate on proposals to strengthen the EU border agency Frontex and set up a new European Border and Coastguard Agency, December 15, 2015.   REUTERS/Vincent Kessler

Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці

Європарламент наступного тижня розгляне загострення ситуації у Авдіївці Донецької області.

детальніше…

Áàçèñíûé ñêëàä óãëÿ (ÁÑÓ) íà òåððèòîðèè ÎÀÎ «Çàïîðîæñòàëü» â ïÿòíèöó, 7 äåêàáðÿ 2012 ã.  ýòîò äåíü ÎÀÎ «Çàïîðîæñòàëü» ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ áàçèñíûé ñêëàä óãëÿ ñòîèìîñòüþ 350 ìëí ãðí. Ñîçäàíèå ÁÑÓ - çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ, ðåàëèçóåìîãî êîìáèíàòîì ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ êîìïëåêñà óñòàíîâêè ïî âäóâàíèþ ïûëåóãîëüíîãî òîïëèâà â äîìåííîì ïðîèçâîäñòâå - ïðîåêòà ÏÓÒ. Ìîùíîñòè ñêëàäà ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü òðàíñïîðòèðîâêó 1000 ò óãëÿ â ÷àñ è ðåàëèçîâàòü íà ïðåäïðèÿòèè â ïîëíîì îáúåìå òåõíîëîãèþ äîìåííîãî ïðîèçâîäñòâà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà.  Ïî èíôîðìàöèè ãåíäèðåêòîðà ìåòêîìáèíàòà, òåõíîëîãèÿ âäóâàíèÿ ÏÓÒ íà êîìáèíàòå, êðîìå ïîëíîãî îòêàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â äîìåííîì ïðîèçâîäñòâå, ïîçâîëÿåò òàêæå ñíèçèòü ðàñõîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîêñà ñ 495 äî 376 êã ïðè âûïëàâêå îäíîé òîííû ÷óãóíà è òàêèì îáðàçîì óìåíüøèòü ñåáåñòîèìîñòü âûïëàâêè òîííû ÷óãóíà íà 50 äîëë. (èëè íà 15%). Ñíèæåíèå ðàñõîäà êîêñà òàêæå ïîçâîëÿåò êîìáèíàòó óìåíüøèòü âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â àòìîñôåðó íà 300 òûñ. ò/ãîä (â ïåðåñ÷åòå íà ÑÎ2). Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ÏÓÒ áûëà íà÷àòà íà "Çàïîðîæñòàëè" â ïåðâîì êâàðòàëå 2008 ãîäà. Îáúåì èíâåñòèöèé â ïðîåêò ÏÓÒ, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî áàçèñíîãî ñêëàäà óãëÿ (ÁÑÓ) ñîñòàâèë, ïî äàííûì ìåòêîìáèíàòà, 1 ìëðä ãðí. Áàçèñíûé ñêëàä óãëÿ - ÷àñòü êîìïëåêñà óñòàíîâêè ÏÓÒ, ðàáîòà êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå íåïðåðûâíîñòè ïðîöåññà íàêîïëåíèÿ è ñìåøèâàíèÿ óãëåé ðàçëè÷íûõ ìàðîê è èõ òðàíñïîðòèðîâêè â äîìåííûé öåõ ñ öåëüþ ïðèãîòîâëåíèÿ ïûëåóãîëüíîãî òîïëèâà. ÎÀÎ «Çàïîðîæñòàëü» çàíèìàåò ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå íà ðûíêàõ ñåðåáðÿíêè, õîëîäíîêàòàíûõ ëèñòîâ, òîíêîëèñòîâîãî ïðîêàòà, æåñòè ÷åðíîé, æåñòè áåëîé, ëåíòû ñòàëüíîé õîëîäíîêàòàíîé, ãíóòûõ ïðîôèëåé ñòàëüíûõ è çàìêíóòûõ õîëîäíîãíóòûõ ïðîôèëåé. 30 èþëÿ 2012 ã. Metinvest B.V., ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ îäíîèìåííîé ìåæäóíàðîäíîé âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé ãðóïïû «Ìåòèíâåñò», âûêóïèëà ó áèçíåñ-ãðóïïû «Èíäóñòðèàë» êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé êîìáèíàòà «Çàïîðîæñòàëü».  ðåçóëüòàòå äâóõ ýòàïîâ ñäåëêè «Ìåòèíâåñò» âìåñòå ñ ãðóïïîé èíâåñòîðîâ ñòàë ñîáñòâåííèêîì 50,0032% àêöèé êîìáèíàòà «Çàïîðîæñòàëü» (â òîì ÷èñëå ó «Ìåòèíâåñòà» - 49,032%, ó ãðóïïû èíâåñòîðîâ - 1%), à òàêæå ðàíåå ïðèíàäëåæàùèõ ãðóïïå «Èíäóñòðèàë» àêöèé â öåëîì ðÿäå äðóãèõ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ïðèëåïû / ÓÍÈÀÍ

Депутат: Міненерговугілля торгує з окупантами, які заборгували за електрику 25 мільярдів

Народний депутат, голова політради партії УКРОП Тарас Батенко заявив, що окуповані райони Донецької та Луганської областей заборгували за електроенергію, яку вони отримують з України, близько 25 мільярдів гривень. 

детальніше…

16508263_1432117873505118_360157889413779713_n

Бійці ЗСУ зі зброєю в руках підтримали блокаду окупованих територій (ВІДЕО)

Солдати 58-ї бригади звернулися до Петра Порошенка із закликом зупинити торгівлю й будь-які фінансові відносини з бойовиками.

детальніше…

Страница 20 из 31« Первая...1819202122...Последняя »